මෙහෙවර ප්‍රකාශය

 කන්ද උඩරට රාජධානියෙහි අභිමානවත් සංස්කෘතික උරුමයන් සදා සුරකිමින් එළ‍ෙඹන අභියෝගයන්ට ප්‍රඥාවන්තව මුහුණ දිය හැකි,යහපත් නිපුණතාවයන්ගෙන් සුසැදි සොබා දහමට ඉමහත් සේ ඇලුම් කරන මානුෂීය ගුණයෙන් සංවේදි රට දැය සමය සිය ජීවය සේ තකන අභිමානවත් පුරවැසියෙකු නිජබිමට දායාද කිරීම

 

දැක්ම

හෙළ බිමට ගුණ නැණ සපිරි පින්බර දරුවෙක්

 

 

Welcome to official Web site of Alawathugoda Central College

Administrator School Background School History Students Sports Western Band Event Contact us

Copyright 2013 Alawathugoda National School. All Rights Reserved.

Designed by : Dananja sampath